Төгсөлтийн сургалт

Магистрын хөтөлбөр

Танхимын магистрын хөтөлбөр

Нүүр ам судлал- 2 жил Е9110101

Нүүр амны согог, гажиг засал- 2 жил Е9110102

Эрүү нүүрний мэс засал - 2 жил Е9110103

Цахим магистрын хөтөлбөр

Нүүр ам судлал- 2 жил Е9110101

Докторын  хөтөлбөр

Эрүү нүүрний мэс засал-  3 жил F9110101

Нүүр амны согог, гажиг засал- 3 жил F9110102

Нүүр ам судлалл - 3 жил F9110103