Төгсөлтийн дараах сургалт

Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Нүүр амны мэс засал судлал 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Нүүр амны согог засал судлал 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Хүүхдийн нүүр ам судлал, урьдчилан сэргийлэлт 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Нүүр амны гажиг засал судлал 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Шүдний тулгуур эд судлал 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Шүдний сувгийн эмчилгээ 2 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Авагддаг шүдэлбэрийн техникч 1 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Авагддаггүй шүдэлбэрийн техникч 1 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга:
Гажиг заслын техникч 1 жил
Хөтөлбөрийн товч танилцуулга: