Өргөдөл

Файлын нэр Харах Татах
1 Өргөдөл doc
2 derfghjk

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн захиргаанд өргөдөл гаргах нь :

Миний бие ................................................овогтой ............................................. нь  Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Багш ......................................... Шүдний их эмч ......................................(тэнхим бичих) ажилладаг бөгөөд ар гэрийн гачигдал / хүндэтгэх шалтгаан  ( баримт хавсаргах ) /................................. эмнэлэгт үзүүлэн  ............................................................... оноштой (эмнэлгийн маягтыг хавсаргах) 20... оны ..... сарын ... өдрөөс 20... оны ..... сарын ..... өдөр хүртэл хугацаанд ажлаас чөлөөлж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан :

Багш Шүдний их эмч ........................ .(тэнхим бичих) ................................. овогтой ........................................

Утасны дугаар :

Өргөдөл гаргасан 20..... оны ......... сарын ....... өдөр