Эрхэм зорилго

Судалгаа, Сургалт, эмнэлзүйн үйл ажиллагааны нэгдлийг хангаж, оюутны суралцах орчин болон эмчилгээ үйлчилгээ явуулах таатай нөхцөл бүрдүүлж чанартай мэргэжилтэн бэлдэх