Өргөдөл

Файлын нэр Харах Татах
1 Өргөдөл pdf
2 Өргөдөл doc

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн сургалтын албанд өргөдөл гаргах нь :

Миний бие ................................................овогтой ............................................. нь  Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Шүдний их эмч/ Нүүр амны эрүүл ахуйч / Нүүр амны техникч / ......................................(тэнхим бичих) резидентийн ангийн ................ курст суралцдаг бөгөөд ар гэрийн гачигдал / хүндэтгэх шалтгаан  ( баримт хавсаргах ) /................................. эмнэлэгт үзүүлэн  ............................................................... оноштой (эмнэлгийн маягтыг хавсаргах) / 20........... оны........... сарын ........ өдөр амаржсан тул 20... оны ..... сарын ... өдрөөс 20... оны ..... сарын ..... өдөр хүртэл хугацаанд хичээлээс чөлөөлж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан :

Шүдний их эмч/ НАЭА/ НАТ/  ........................ .(тэнхим бичих) резидентийн ангийн ............. курсын оюутан ................................. овогтой ........................................

Оюутны код :

Утасны дугаар :

Өргөдөл гаргасан 20..... оны ......... сарын ....... өдөр