Нүүр Амны Согог Заслын богино хугацааны сургалт <br>  Prosthodontic Mini Resident Course

Нийт:6 кр

Хугацаа: 2017-05-27 аас 2017-10-14 хүртэл нийт 6 удаа болно.

Хамрагдах сэдэв:Fixed and Removable Partial Denture basic principle, design, clinical application /Хэсгийн Авагддаггүй болон авагддаг шүдэлбэрийн онолын үндэс, эмнэл зүйд хэрэглэх дадлага сургалт/

Төлбөр:1.500.000 төгрөг

Сэдэв

Онол

Дадлага

Хугацаа /цаг/

1

3 unit bridge, Maryland bridge /3 юнит гүүрэлсэн шүдэлбэр

08:00-09:00 лекц

09:20-12:00 эмнэл зүйн дадлага

2017-05-27

2

Maryland гүүрлэсэн шүдэлбэр/

08:00-09:00 лекц

09:20-12:00 эмнэл зүйн дадлага

Maryland гүүрэлсэн шүдэлбэрт зориулж шүд засах

2017-06-17

3

RPD design principle/Хэсгийн авагддаг цутгамал шүдэлбэрийн үндэс/

08:00-09:00 лекц

09:20-12:00 эмнэл зүйн дадлага

2017-08-26

4

RPD design principle/Хэсгийн авагддаг цутгамал шүдэлбэрийн үндэс/

08:00-09:00 лекц

09:20-12:00 эмнэл зүйн дадлага

RPD design зурах

Rest, rest seat, guiding plane засах/ Хэсгийн авагддаг цутгамал шүдэлбэрийн дизайн зурах, даравч, даравч суух зам засах/

2017-09-09

5

Internal attachment,

Key and keyway

/ Тусгай холбогчийн тухай/

08:00-09:00 лекц

09:20-12:00 эмнэл зүйн дадлага

2017-09-23

6

Obturator

08:00-12:00 лекц

10:30-12:00

RPD өвчтөн үзэх хэв авах загвар цутгах (Abutment preparation,Boxing method, Refractory cast)

2017-10-14

Нийт

 

 

24

 

Хэзээ:2017-05-18 аас 2017-10-14 хагас сайн өдөр бүр 08:00-14:00

Хаана:  Нүүр Ам Судлалын Сургууль, Шүд Эрүү Нүүрний Эмнэлэг

Хамрагдах хүрээ:12 хүртэл эмч

Лавлах утас: Сургалт удирдсан багш……………Ж. Отгонболд 9411-3485

Бүртгэл хариуцсан...........................Оюунтунгалаг 9888-5099