Нүүр Амны Согог Заслын богино хугацааны сургалт
Prosthodontic Mini Resident Course

2017-05-21

Нийт:6 кр Хугацаа: 2017-05-27 аас 2017-10-14 хүртэл нийт 6 удаа болно. Хамрагдах сэдэв:Fixed and Removable Partial Denture basic principle, дэлгэрэнгүй