Тасралтгүй сургалт, мэргэжлийн холбоодын сургалтууд